macOS InputMethod : ATOK 2017.1.0 (ATOK Passport) and ATOK Sync 2017.1.0